مازندهاست | خدمات میزبانی وب

حلقه while در پایتون چیست

حلقه while هم شبیه به حلقه for هست، با این تفاوت که مادامی که شرط در حلقه while صحیح باشد این حلقه اجرا می‌شود و بعد آخرین مقدار تمام می‌شود.


مثال زیر را در نظر بگیرید که خط به خط توضیح می‌دهیم:

Python
count = 0
while count < 10:
    print(count)
    count += 1

print('\nThe End')

در خط اول متغیر count را برابر با عدد 0 قرار می‌دهیم. در لاین دوم می‌گوییم تا زمانی که متغیر count از عدد 10 کمتر بود دستوراتی که indent شده هست و مربوط به این بلوک کد هست را اجرا کند.

حالا در خط بعدیش که مربوط به بلوک حلقه هست می‌گوییم که count را پرینت کند و در هر تکرار هم یک مقدار به count اضافه کند.

یعنی در تکرار اول خود مقدار اول متغیر را پرینت می‌کند که 0 هست. در تکرار بعدی یکی به 0 اضافه می‌کند که می‌شود 1، و همین‌طور به مقادیر اضافه می‌کند تا به یکی قبل از 10 برسد و هر زمان که به 9 رسید دیگر حلقه تمام می‌شود و دیگر اجرا نمی‌شود.

در دستور بعدی که خارج از حلقه هست هم نوشتیم که ابتدا یک خط جدید با \n باز کند و بعد در ادامه‌اش بنویسد The End.


خروجی این دستور: