مازندهاست | خدمات میزبانی وب

آزمون شماره ۱

هرکدام از این کدها را می‌توانید، لطفا بنویسید و کدتان را در زیر همین مطلب می‌توانید بنویسید و یا به آدرس azmoon@pythonlearner.ir ارسال کنید تا بررسی شود.

 1. نوشتن عبارت Hello World
 2. جمع دو عدد
 3. گرفتن ورودی از کاربر و پرینت کردن ورودی کاربر
 4. گرفتن ورودی از کاربر و پرینت ورودی کاربر با عبارت This is the input در ابتدای عبارت
 5. پیدا کردن مقدار جذر (رادیکال) یک عدد
 6. محاسبه مساحت یک مستطیل (طول و عرض مهم نیست چه مقداری باشد)
 7. جابجا کردن مقدار دو متغیر (فرض کنید x = 5 و y = 10 باشد و باید در نهایت x = 10 شود و y = 5)
 8. تولید یک عدد تصادفی بین 0 تا 20 با استفاده از ماژول random
 9. تبدیل مایل به کیلومتر و بالعکس (هر 1 مایل برابر 1.6 کیلومتر در نظر گرفته شود و هر 1 کیلومتر نیز 0.6 لحاظ شود)
 10. تبدیل سلسیوس (درجه سانتی‌گراد) به فارنهایت و بالعکس (هر 1 سلسیوس 33.8 فارنهایت در گرفته شود و هر 1 فارنهایت نیز -17.2 لحاظ شود)
 11. بررسی مثبت، منفی یا صفر بودن یک عدد (اگر مثبت بود یک متن پرینت شود، منفی بود یک متن دیگر و صفر هم بود متنی جداگانه)
 12. بررسی زوج یا فرد بودن عدد
 13. پرینت اعداد بازه 1 تا 50 و بررسی زوج یا فرد بودن آن‌ها
 14. پرینت اعداد بین 1 تا 50 که بر 3 و 5 بخش‌پذیر نیستند
 15. محاسبه میانگین سه عدد مختلف با گرفتن ورودی از کاربر

پاسخ‌های خود را می‌توانید در زیر همین مطلب و یا به نشانی azmoon@pythonlearner.ir ارسال کنید.