مازندهاست | خدمات میزبانی وب

ساخت ماشین حساب در خط دستور در پایتون ۳

در این مطلب ما یک ماشین حساب خیلی خیلی ساده ساختم که فقط چهار عمل اصلی را انجام می‌دهد و فقط هم دو تا ورودی قبول می‌کند اما شما می‌توانید ویژگی‌های دیگری مثل فاکتوریل اضافه کنید که در مطلب فاکتوریل چیست و چگونه در پایتون استفاده کنیم مفصل توضیح دادم.

ساختار این اسکریپت به این شکل هست که شما اول ورودی و input از کاربر می‌گیرید. بعد چهار قطعه کد می‌نویسید که اگر هرکدام از این ورودی‌ها را نوشت به چه شکلی جمع، ضرب، تقسیم و تفریق را انجام دهد.

حالا مثلا اگر بخواهیم فاکتوریل را هم به این ماشین حساب اضافه کنیم باید ماژول math را در این فایل وارد کنیم.

Python
import math

حالا من متغیر user_input را به این شکل تغییر دادم:

Python
user_input = input('''Please choose from these options:
1) Addition 2) Multiplication 3) Division 4) Subtraction 5) Factorial... ''')

و این قطعه کد را هم من به آخر فایل اضافه کردم تا فاکتوریل را هم بتواند حساب کند.

Python
if user_input == '5':
    print('Enter the number to calculate the factorial')
    factorial = int(input('Enter a number: '))
    factorial = math.factorial(factorial)
    print(factorial)