مازندهاست | خدمات میزبانی وب

تبدیل درجه هوا به سلسیوس و فارنهایت در پایتون

یکی از مواردی که معمولا با آن سر و کار داریم تغییر واحد دما و هوا هست که برخی از کشورهای خارجی از واحد فارنهایت استفاده می‌کنند و برخی کشورها مثل ایران نیز از درجه دمایی سلسیوس. برای رفع این مشکل لازم است که دما را به سلسیوس در برنامه‌مان تبدیل کنیم.

احتمالا همان‌طور که اطلاع دارید هر سلسیوس برابر است با دمای سلسیوس ضرب در ۹ تقسیم بر ۵ به علاوه ۳۲ فارنهایت، و هر فارنهایت نیز برابر است با فارنهایت منهای ۳۲ ضرب در ۵ تقسیم بر ۹ سلسیوس.


در ابتدای برنامه به کاربر اطلاع می‌دهیم که عدد ۱ یعنی سلسیوس و عدد ۲ یعنی فارنهایت و سپس از او می‌پرسیم که مبنای واحدش چه می‌خواهد باشد تا با توجه به آن تبدیل انجام و خروجی نمایش داده شود.

سپس محاسبات ریاضی تبدیل‌ها را انجام می‌دهیم در داخل شرط if که با توجه به ورودی گرفته شده همان بلاک اجرا شود.

حالا نگاهی به کد بیاندازیم:

Python
print('Select whether your base temperature is Celsius (1) or Fahrenheit (2)')
temperature = input('Choose 1 or 2? ')
base = int(input("How's the weather? "))
if temperature == '1':
    celsius_to_fahrenheit = (base * 9 / 5) + 32
    print(f'it is now {celsius_to_fahrenheit} Fahrenheit.')
elif temperature == '2':
    fahrenheit_to_celsius = (base - 32) * 5 / 9
    print(f'it is now {fahrenheit_to_celsius} degrees.')

حالا دو بار برنامه را برای تست اجرا می‌کنیم تا خروجی درست می‌گیریم یا خیر:

Code
Select whether your base temperature is Celsius (1) or Fahrenheit (2)
Choose 1 or 2? 1
How's the weather? 60
it is now 140.0 Fahrenheit.

اجرای مرتبه دوم:

Code
Select whether your base temperature is Celsius (1) or Fahrenheit (2)
Choose 1 or 2? 2
How's the weather? 140
it is now 60 degrees.